Back to Top

تاریخ تایلند

تاریخ تایلند

تایلند کشوری بودایی است که قرن ها با نام سیام Siam شناخته شده بود.

این کشور در اصل به شاهراه مذهب، فرهنگ و مهاجرت آسیای جنوب شرقی نامیده میشد.

تاریخ تایلند

ادامه مطلب...